top of page

ธุรกิจ SME

อัปเดตเมื่อ 14 มิ.ย. 2565

SME คือ smes 10 ธุรกิจ ย่อมาจาก วิสาหกิจ ขนาด กลาง และ ขนาด ย่อม
ธุรกิจ sme คือ


SME คือ (Small and Medium Enterprise) ธุรกิจที่ครอบคลุมกิจการทั้ง 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

 1. 1.การผลิต – ครอบคลุมการเกษตร,อุตสาหกรรม และเหมืองแร่

 2. 2.การค้า – ครอบคลุมการค้าส่ง และค้าปลีก

 3. 3.การบริการ – การขายอาหารและเครื่องดื่ม ของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ

เกณฑ์ในการกำหนดขนาดของธุรกิจ SME คืออะไร เกณฑ์ในการกำหนดขนาดของธุรกิจ – จำนวนจ้างพนักงาน – จำนวนสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจ

ธุรกิจ sme ขนาดเล็กถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุน ธุรกิจsmeขนาดเล็ก ธุรกิจอาหาร – เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญของมนุษย์ ดังนี้นการทำธุรกิจขายอาหารนั้นจะทำให้คุณสามารถหารายได้ไดตลอด และถ้าหากขายดียิ่งขึ้น ก็จำเป็นที่จะต้องสร้างจุดเด่น และวางแผนธุรกิจให้ดีเพื่อต้อสู้กับคู่แข่งรายอื่นๆ ธุรกิจขายของออนไลน์ – การทำธุรกิจขายของออนไลน์ สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเลือกสินค้าได้หลากหลายมานำเสนอให้แก่ลูกค้าได้เลือกซื้อ ดังนั้นธุรกิจประเภทนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

ธุรกิจ คือ

ธุรกิจหมายถึง กิจการหรือ องค์การที่ก่อให้เกิดสินค้า หรือ บริการ เป็นกระบวนการที่นำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพด้วยกรรมวิธีทางการผลิตด้วยแรงงานของคนและเครื่องจักร เผื่อให้ได้สินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ กิจกรรมของธุรกิจนั้นรวมทั้งการผลิต การซื้อ ขาย จำแนกแจกจ่ายสินค้า การขนส่ง การธนาคาร การประกันภัย เป็นต้น

ลักษณะของธุรกิจ

ลักษณะของการดำเนินธุรกิจนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

1.กิจการเจ้าของคนเดียว คือกิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของหรือลงทุนคนเดียว ควบคุมการดำเนินงานเองทั้งหมดคนเดียว ตัวอย่างกิจการประเภทนี้ เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านเสริมสวย


2.กิจการห้างหุ้นส่วน คือ กิจการที่มีบุคคลั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนและดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงาน ซึ่งธุรกิจประเภทนี้สืบต่อมาจากธุรกิจเจ้าของคนเดียว


3.บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่าๆกัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

4.บริษัทมหาชนจำกัด สหกรณ์ คือธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งและดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่มีความประสงค์อย่างเดียวกันร่วมกันจัดตั้ง ลงทุน ดำเนินการและเป็นเจ้าของร่วมกันด้วยความสมัครใจ

ธุรกิจการผลิต

การผลิต (Production) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบปัจจัยการผลิตให้เป็นการผลิต ได้แก่ สินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การผลิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตและก่อให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจที่ทำหน้าที่ในการผลิตก็คือ ผู้ผลิตหรือหน่วยธุรกิจ ซึ่งมีอยู่หลานประเภท ได้แก่

 1. 1ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของคนเดียว เช่นเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า

 2. 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัท ผู้ผลิตเหล่านี้พยายามหาวิธีการผลิตให้เกิดผลผลิตมากที่สุดเท่า ที่จะทำได้ หรือพยายามทำการผลิตให้เสียต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อได้กำไรมากที่สุดธุรกิจค้าส่งมีอะไรบ้าง

ธุรกิจค้าส่ง คือ ธุรกิจที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ที่ซื้อ ที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อนำไปขายต่อให้แก่ผู้บริโภครายย่อย หรือเรียกว่าค้าปลีก

ประเภทของธุรกิจค้าส่ง

 1. 1.ร้านค้าส่ง (Merchant Wholesalers) ธุรกิจค้าส่งที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินค้าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • 1.ให้บริการเต็มรูปแบบ

  • 2.จำกัดการให้บริการ


 1. 2.ร้านค้าส่งเต็มรูปแบบ (Full Service Wholesalers) ให้บริการครบถ้วนตั้งแต่เก็บรักษาสินค้า พนักงานขาย ให้สินเชื่อ จัดส่ง และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการ ร้านค้าส่งประเภทนี้มีทั้งประเภทขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกโดยให้บริการเต็มรูปแบบและ ขายสินค้าอุตสาหกรรมให้กับโรงงานผลิต

 2. 3.ร้านค้าส่งจำกัดบริการ (Limited-Servive Wholesalers) เช่น ร้านค้าส่งประเภท ขายสินค้าเป็นเงินสดให้กับร้านค้าปลีก ขายและจัดส่งสินค้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ให้แก่ร้านค้าปลีก และผู้ประกอบการส่งแคตาล็อกไปยังร้านค้าปลีกและผู้ประกอบการต่าง ๆ

 3. 4.นายหน้าและตัวแทน (Broker and Agents) ไม่ครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินค้า แต่จะเป็นคนกลางทำหน้าที่ติดต่อให้มีการซื้อขายโดยได้รับค่านายหน้าเป็นผลตอบแทนงานบริการมีอะไรบ้าง

การกระทำกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวก สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้

ตลาดมีกี่ประเภท


ประเภทของตลาดในระบบเศรษฐกิจ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1. 1.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

 2. 2.ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

  1. 2.1ตลาดการผูกขาด

   1. ในโครงสร้างตลาดแบบผูกขาดนั้น จะมีผู้ขายเพียงรายเดียวดังนั้น คือบริษัทเดียวจะควบคุมตลาดสินค้ากลุ่มเดียวกันทั้งหมด พวกเขาสามารถกำหนดราคาเท่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากมีอำนาจเหนือตลาด


 1. 2.2ตลาดผู้ขายน้อยราย

  1. ในตลาดผู้ขายน้อยรายจะมีเพียงไม่กี่บริษัทในตลาด ในขณะที่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนของบริษัท แต่ส่วนใหญ่จะมีไม่ต่ำกว่า 3 – 5 แห่ง ดังนั้นในกรณีนี้อำนาจของผู้ขายจะมีมากกว่าผู้ซื้อ เพราะผู้บริโภคมีตัวเลือกไม่มากนัก


 1. 2.3ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

  1. มีลักษณะคือ มีจำนวนผู้ขายมาก ปราศจากสิ่งกีดขวางผู้ผลิตรายใหม่ที่จะเข้ามาทำการผลิต, ไม่มีการรวมตัวกันของผู้ซื้อหรือผู้ขาย และสินค้าของผู้ผลิตแต่ละคนแตกต่างกัน ความแตกต่างนี้อาจเป็นได้ทั้งด้านรูปร่าง คุณภาพ หรือความรู้สึกของผู้บริโภค จากลักษณะเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายในตลาดมีอำนาจผูกขาดในสินค้าของตนข้อมูลกี่ประเภท

ข้อมูลสามารถแบ่งได้หลายลักษณะขึ้นกับว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่ง เช่น

 1. 1.แบ่งตามแหล่งที่มา ได้เป็น 2 ประเภท

  1. 1.1ข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data)คือข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่ผู้เก็บข้อมูลลงมือเก็บด้วยตนเองได้มา จากแหล่งกำเนิดที่แท้จริง เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง การทดสอบหรือการวัดจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง

  2. 1.2ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดที่ผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ สามารถนำมาเป็นข้อมูล โดยไม่ต้องลงมือเก็บรวบรวมเอง เช่น ข้อมูลจากระเบียนสะสม รายงานประจำปี สารานุกรม เอกสารเผยแพร่ เป็นต้น


 1. 2..แบ่งตามลักษณะของข้อมูล

  1. 2.1ข้อมูลเชิงปริมาณ ( Quantitative Data) คือข้อมูลที่วัดออกมาเป็นตัวเลข เช่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ ความถนัดด้านต่าง ๆ ที่วัดออกมาเป็นคะแนน คุณลักษณะด้านจิตพิสัย เช่นความสนใจ ความวิตกกังวล คุณลักษณะทางกายเช่น ส่วนสูง ความเร็วในการวิ่ง

  2. 2.2ข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือข้อมูลที่ไม่ได้วัดออกมาเป็นตัวเลขแต่จะแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งนั้น เช่น เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา สถานภาพสมรส อาชีพ ข้อความที่เป็นความคิดเห็น ผลการสังเกตที่เขียนในรูปบรรยาย


 1. 3.แบ่งตามสภาพของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ 3 ประเภทดังนี้

  1. 3.1ข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data) คือข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ชื่อสกุล อายุ เพศ อาชีพ ศาสนา เป็นต้น

  2. 3.2ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ( Environmental Data) คือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ลักษณะท้องถิ่นที่กลุ่มตัวอย่างอาศัย

  3. 3.3ข้อมูลพฤติกรรม ( Behavioral Data) คือข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวของกลุ่มตัวอย่าง เช่น คุณลักษณะด้านความสามารถสมอง ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ หรือการเรียน เช่น ความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ ความถนัด สติปัญญา ความสนใจ ความวิตกกังวล ดังนั้น ความรวดเร็วของข้อมูลจึงผูกพันกับเทคโนโลยีซึ่งมีหลายวิธี เช่นการใช้ไปรษณีย์อิเทคทรอนิกส์ การเชื่อมต่อกับระบบปลายทางเพื่อรับข้อมูล การใช้โทรสาร การใช้ระบบอ่านข้อมูลอัตโนมัติ


ดู 3 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

コメント


bottom of page