top of page

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME

อัปเดตเมื่อ 14 มิ.ย. 2565

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ที่ต้องการเงินทุน เพื่อการขยายกิจการ การเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจBuddy4Cash สนับสนุนเงินทุนเพื่อธุรกิจ Micro SME

 • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท

 • ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ขอสินเชื่อ

สามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มได้สูงสุด 15% จากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อนำไปชำระค่าจดจำนอง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ


เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

สำหรับผู้ขอสินเชื่อ ประเภท : บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้ / กรรมการผู้มีอำนาจกรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล)

 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์

 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ใบเสียภาษี ภ.พ.20 ภ.พ. 30 บิลซื้อ – ขาย ใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ภาพถ่ายสต๊อกสินค้า

 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดพักอาศัย หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน

สำหรับผู้ขอสินเชื่อ ประเภท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้ / กรรมการผู้มีอำนาจกรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล)

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์

 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ใบเสียภาษี ภ.พ.20 ภ.พ. 30 บิลซื้อ – ขาย ใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ภาพถ่ายสต๊อกสินค้า

 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

 • สำเนางบการเงินฉบับตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี

 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดพักอาศัย หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน

สำหรับผู้ขอสินเชื่อ ประเภท : บริษัทจำกัด

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้ / กรรมการผู้มีอำนาจกรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล)

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์

 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / หนังสือรับรองตราประทับ

 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ใบเสียภาษี ภ.พ.20 ภ.พ. 30 บิลซื้อ – ขาย ใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ภาพถ่ายสต๊อกสินค้า

 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

 • สำเนางบการเงินฉบับตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี

 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดพักอาศัย หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน

ดู 12 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page